Odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient nabywa, lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta nabywa, fizyczne posiadanie ostatniego dobra.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (
Rendl Lighting a.s. info@rendl.pl, telefon: +48 222 081 947) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie powiadomienia dotyczącego skorzystania z prawa do anulowania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli anulują Państwo tę umowę, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych w przypadku wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy typ standardowej dostawy oferowanej przez nas). Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata została spowodowana przez klienta. Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż-

a) 14 dni po dniu, od którego otrzymamy od ciebie dostarczone towary, lub

b) (jeśli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczysz dowód, że zwróciłeś towar, lub

c) jeśli nie dostarczono towarów, 14 dni po dniu, w którym jesteśmy informowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosowano przy pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub nie zostanie dostarczony dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać towary lub przekazać je nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Koszty zwrotu towaru do nas ponosi klient.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.